SDG CHOIR – PODHO NGINANG (FPS ITB XXIV 2015)


SDG CHOIR – KALWEDO BASUDARAE (FPS ITB XXIV 2015)


SDG CHOIR – TARI SANG HYANG DEDARI (3rd BICF 2014)


SDG CHOIR – UGO UGO (3rd BICF 2014)


SDG COIR – KASAR MIE LA GAJI (3rd BICF 2014)


SDG CHOIR – AMBANG BATAS (3rd BICF 2014)


SDG CHOIR – IRONI SEBUAH NEGERI (3rd BICF 2014)


SDG CHOIR – TARI KEMBANG JANGER (1st BICF 2012)


SDG CHOIR – MARENCONG RENCONG (1st BICF 2012)